Category: Polish Music

Archive for Categories

Toksyna FM PsyTrance

Polish Music, Trance 02 Mar 16 0

Toksyna FM to rozg?o?nia radiowa mieszcz?ca si? w Straszynie na obrze?ach Trójmiasta. Posiada w?asne studio do przygotowywania i emisji programów radiowych, s?uchowisk, reporta?y, audycji muzyczno-s?ownych a tak?e studio lektorskie.
Powered by: Radioific.com

PR R Opole

Adult Contemporary, Polish Music, Pop Music 29 Feb 16 0

Radio Opole (Polskie Radio Regionalna Rozg?o?nia Radiowa “PRO FM” S.A.) nadaje od 1952 roku. Wieloletnia tradycja sprawia, ?e s?uchacze postrzegaj? nas jako wiarygodne, rzetelne, dobrze poinformowane ?ród?o informacji. Jeste?my najch?tniej i najliczniej s?uchanym medium w regionie. Znajomo?? naszej marki si?ga 100%. Korzystamy z najnowszych technologii. Zasi?giem docieramy do s?uchaczy na terenie ca?ego województwa opolskiego cz?sto przekraczaj?c jego granice administracyjne. Firmy i instytucje dbaj?ce o swój pozytywny wizerunek najcz??ciej kreuj? go z naszym udzia?em. Dzi?ki wieloletniej wspó?pracy z wiarygodnymi partnerami oferujemy kompleksowe kampanie reklamowe lokalne i ogólnopolskie.Zapraszamy do Wspó?pracy
Powered by: Radioific.com

Radio WAWA

Polish Music, Pop Music 28 Feb 16 0

to jedyna stacja w Polsce graj?ca wy??cznie polsk? muzyk?. Nasz program emitowany jest w Warszawie, ?odzi, Opolu, Toruniu, Rzeszowie i Wroc?awiu.Gramy g?ównie muzyk? ostatnich 25 lat, przede wszystkim pop i pop-rock, cho? tak?e mi?o?nicy innych nurtów znajd? u nas co? dla siebie. Program adresujemy g?ównie do 25-45 latków mieszkajacych w du?ych miastach naszego kraju. Znajdziecie u nas du?o dobrej polskiej muzyki oraz bie??ce informacje ze ?wiata polityki, kultury i sztuki, informacje o pogodzie i utrudnieniach na drogach, plotki i duuuuu?o dobrej zabawy.
Powered by: Radioific.com

Radio Zlote Przeboje

Polish Music 25 Feb 16 0

Radio Z?ote Przeboje to plejada niezwyk?ych gwiazd, prowadz?cych autorskie audycje.Marzena Rogalska prowadzi sobotni program “”Fajne przez poufne!””, w którym gwiazdy polskiego show biznesu opowiadaj? o swoich pasjach i s?abo?ciach!Robert Janowski, w ka?d? niedziel? od 10:00 prezentuje piosenki wybrane przez s?uchaczy w programie “”Mi?dzy nami wszystko GRA””.””Chajzer na weekend”” zawsze w pi?tki od 9:30 do 13:30! Zygmunt Chajzer zaprasza na spotkanie z ciekawymi osobowo?ciami show biznesu i konkursy, w których do wygrania niezwyk?e nagrody!
Powered by: Radioific.com

Radio OxyMel

Polish Music 24 Feb 16 0

Radio OxyMel – Enjoy Your Music!
Powered by: Radioific.com

Zlote Przeboje Love Songs

Polish Music 28 Jan 16 0

Radio Z?ote Przeboje – Muzyka któr? kochasz!
Powered by: Radioific.com

Zlote Przeboje Festiwali

Polish Music 27 Jan 16 0

Radio Z?ote Przeboje – Muzyka któr? kochasz!
Powered by: Radioific.com

Radio Sfera UMK

Polish Music 20 Jan 16 0

SFERA istnieje od 1996 roku, kiedy to brawurowo po??czy?y si? dwie rywalizuj?ce ze sob? od kilkudziesi?ciu lat rozg?o?nie studenckie. Jednak tradycja radiofonii studenckiej w Uniwersytecie Miko?aja Kopernika si?ga po?owy lat 50-tych ubieg?ego wieku. S?ycha? nas przede wszystkim w toru?skich akademikach, bo tylko tam wisi „wysokiej klasy” sprz?t audio. Jesieni? 2001 roku do??czy?y do nas miliardy potencjalnych s?uchaczy, którzy mog? spotka? si? pod adresem www.sfera.umk.pl.”
Powered by: Radioific.com