Radio Kielce

Station Uptime: 97%

Radio Info

  • Radio Kielce
  • Genre: News
  • Language: Polish
  • Location: Kielce, Poland

Radio Details

Pa?stwu przekazujemy co dnia. Wype?niaj?c misj? rozg?o?ni publicznej nie tylko najlepiej informujemy, ale równie?, edukujemy, radzimy, pomagamy, interweniujemy, gdy dzieje si? niesprawiedliwo??, ale równie? co niezwykle wa?ne, wpisujemy si? w rozwój kulturalny regionu. To wszystko nie by?oby realizowane gdyby nie najlepszy w województwie zespó? redakcyjny. Dziennikarze Radia Kielce nieustanie, szukaj? odpowiedzi na pytania, które przed nami stawia rzeczywisto??, a ta ca?y czas i Pa?stwa naszych S?uchaczy, nurtuje. Udzielenie odpowiedzi nie by?oby mo?liwe gdyby nie profesjonalny zespó?, ale i narz?dzia, którymi dysponujemy. Najnowsze technologie umo?liwiaj? najlepsz? form? i jako?? przekazu, nie tylko ze studia przy ulicy Radiowej, ale równie? z ka?dego miejsca w regionie dzi?ki wozowi satelitarnemu, którym wielokrotnie wyje?d?ali?my do miejsc, by przenie?? Pa?stwa tam gdzie dzia?o si? co? interesuj?cego. To dzi?ki tym technologiom aktualne jest stwierdzenie „TU I TERAZ”– bowiem zawsze jeste?my w centrum wydarze?, które bulwersuj?, ciekawi?, bawi? czy intryguj?. Ponadto w poszukiwaniu nowych form dotarcia do Pa?stwa uruchomili?my Internetowy Portal Informacyjny www.radio.kielce.pl. Dzi?ki niemu ju? teraz nie tylko mo?emy powiedzie? „TU I TERAZ”, ale równie? „TAM i KIEDY?”, dzi?ki temu portalowi ju? nigdy, nic Pa?stwu nie umknie, zawsze b?d? Pa?stwo mogli wróci? do nurtuj?cej…
Powered by: Radioific.com

Radio Tags

Leave Comment (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.