Category: Polish Music

Archive for Categories

Polska Stacja – Tylko Polskie Przeboje

Polish Music 23 Nov 15 0

W tym kanale radiowym znajdziesz wy??cznie polskie przeboje, zarówno te starsze jak i te aktualne, g?ównie z zakresu muzyki rock i pop, z delikatn? domieszk? innych stylów. Dlatego us?yszysz tutaj m.in. przeboje takich wykonawców jak: Bajm.
Powered by: Radioific.com

Radio Rodzina

Polish Music 22 Nov 15 0

Nikt w dzisiejszych czasach nie ma ju? chyba w?tpliwo?ci co do ogromnej si?y ?rodków spo?ecznego przekazu. Wielu ludzi wr?cz kszta?tuje swoje wyobra?enie ?wiata opieraj?c si? na przekazie medialnym. Wynika to pewnie z coraz wi?kszej ?atwo?ci dost?pu i korzystania z mediów, co w zasadzie powinno raczej cieszy?. Cho? bywa, ?e niestety, wykorzystuje si? to niew?tpliwe dobro dla celów, które ostatecznie szkodz? cz?owiekowi, a przynajmniej sprawiaj?, ?e obraz ?wiata odbierany przez czytelnika, s?uchacza czy widza jest zafa?szowany. Sta?y si? wi?c media wyzwaniem równie? dla Ko?cio?a, a ostatnio nareszcie realnym i w miar? dost?pnym narz?dziem w dziele ewangelizacji podejmowanym przez Ko?ció? w Polsce.
Powered by: Radioific.com

Polska Stacja – Tylko Rock

Alternative Rock, Polish Music 22 Nov 15 0

Dire Straits, The Doors, ZZ Top, Santana, Europe, Scorpions, Metallica, Pink Floyd, The Police, Queen – to m.in. w?a?nie ich znajdziesz w tym kanale. Jego zawarto?? ?wiadczy o wielkiej sile i dynamice rozwoju tego gatunku muzyki, który nie tylko nie traci swoich fanów, ale wci?? zyskuje nowych. Zosta? jednym z nich.
Powered by: Radioific.com

Radio Silesia

Polish Music 20 Nov 15 0

Radio Silesia to nowe radio, ale i spadkobierca pi?knej, wieloletniej tradycji.Nasza historia si?ga bowiem 1993 roku. Wówczas pierwsza audycja zosta?a nadana w eter 12 kwietnia z wie?y ko?cio?a ?wi?tego Antoniego w Gliwicach-Wójtowej Wsi. Emisja odbywa?a si? na cz?stotliwo?ciach 71,03 i 107,9 MHz.”
Powered by: Radioific.com

Radio Koszalin

Polish Music 19 Nov 15 0

Nowoczesna technologia cyfrowa i 60-letnia tradycja – to Polskie Radio Koszalin – jedna z siedemnastu rozg?o?ni regionalnych Polskiego Radia w kraju.
Powered by: Radioific.com

RadioTP

Ambient Lounge, Polish Music 14 Nov 15 0

RadioTP to stacja radiowa istniej?ca na rynku muzycznym od 2005 roku.Gramy dla Was przez 7 dni w tygodniu i przez 24 godziny na dob? staramy si? przenie?? Was w magiczny ?wiat, który kreujemy w?a?nie w tym miejscu. Tworzymy nasz program z pasji do muzyki…RadioTP – it’s TIME to PLAY
Powered by: Radioific.com

Radio Teraz Polonia

Polish Music 11 Nov 15 0

S?uchasz radia “Teraz Polonia” – Tylko dobra polska muzyka.
Powered by: Radioific.com

Radio Party Kanal Hardstyle

Polish Music 23 Oct 15 0

Nasze Radio gra dla Was 24/h przez 7 dni w tygodniu. Tylko u nas mo?ecie us?ysze? najlepszych Dj’s, którzy specjalnie dla Was zaprezentuj? najlepsze kawa?ki muzyki Klubowej. Nasza rozg?o?nia to równie? wiele konkursów, transmisji na ?ywo z najwi?kszych imprez oraz klubów: ENERGY 2000, 139 club i wiele innych. Je?eli szukasz mocnych wra?e? to dobrze trafi?e?/a?. RadioParty.PL to najlepsze Klubowe Radio.
Powered by: Radioific.com

Radio DiscoStacja – Nowe Millenium

Polish Music 13 Oct 15 0

W latach 90. muzyk? disco polo s?ycha? by?o na ka?dym festynie, imprezie czy weselu. Kasety popularnych zespo?ów rozchodzi?y si? w milionach egzemplarzy. W swoich kampaniach wyborczych hity DISCO POLO wykorzystywali nawet politycy – Aleksander Kwa?niewski i Waldemar Pawlak. Moda na DISCO powróci?a! W programie DISCOSTACJA wracamy do kultowych hitów i prezentujemy nowo?ci rynku DISCO POLOWYM. W ka?dym wydaniu Discostacji widz ma mo?liwo?? aktywnego uczestniczenia w programie na ?ywo. Mo?ecie na naszej antenie przesy?a? pozdrowienia dla znajomych, dedykowa? piosenki ukochanym i bra? udzia? w konkursach.
Powered by: Radioific.com